Kategorie

Promocje

Maść kosmetyczna do rąk z Vit A
brutto: 5,17 zł
(netto: 4,20 zł)

Regulamin

Sklep z olejkami do włosów i masażu - regulamin

Zanim dokonają Państwo zakupu olejków do ciała, kosmetyków do regeneracji włosów lub innych dostępnych w naszej ofercie produktów, polecamy zapoznanie się z poniższym regulaminem. Znajdą tam Państwo wszystkie informacje dotyczące realizacji zamówienia, a także gwarancji i reklamacji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny.

Zachęcamy do korzystania z usług sklepu PROFARM!WARUNKI OGÓLNE
Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http:/www.sklep.profarm.com.pl jest PPFK PROFARM Sp. z o.o ul. Słupska 18 w Lęborku. NIP 841-000-35-68 Sklep internetowy firmy w/w umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Podstawowym warunkiem realizacji zamówieni jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie adresu e-mail . Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na. PPFK PROFARM Sp. z o.o ul. Słupska 18 w Lęborku. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami przesyłki oraz jej zwrotu zamawiającego.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA,

W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia nasz pracownik zadzwoni pod podany numer telefonu lub wyśle list e- mail w celu potwierdzenia prawdziwości i poprawności zamówienia. W przypadku kiedy w przeciągu 48 godzin próba potwierdzenia nie powiedzie się, zamówienie zostanie anulowane.
Telefoniczne potwierdzenie zamówienia oraz sprawdzenie poprawności danych adresowych wykonywane jest przez sklep tylko podczas złożenia przez Klienta pierwszego zamówienia.

GWARANCJE I REKLAMACJE,

Towary oferowane w sklepie internetowym PPFK PROFARM Sp. z o.o są objęte gwarancją producenta i dostarczane z co najmniej pół rocznym okresem ważności.
W przypadku reklamacji należy kontaktować się z PPFK PROFARM Sp. z o.o nr NIP 841-000-35-68 ul. Slupska 18 w Lęborku.tel./fax 059 8627-240.

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
2. Wskazane w pkt. 1 wyżej wymienionym ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:
Profarm ul. Słupska 18 84-300 Lębork
3. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: Profarm ul. Słupska 18 84-300 Lębork
4. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.
5. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:
a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
e. dostarczania prasy,
f. w przypadku umów o świadczenie usług – jeśli świadczenie usług zostało – za zgodą konsumenta – rozpoczęte przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.
6 Towar należy sprawdzić w obecności kuriera. Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu – sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

REKLAMACJE TOWARÓW

1 Profarm ul. Słupska 18 84-300 Lębork odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, pod adres Profarm ul. Słupska 18 84-300 Lębork lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
3. Profarm ul. Słupska 18 84-300 Lębork zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Profarm ul. Słupska 18 84-300 Lębork, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Profarm ul. Słupska 18 84-300 Lębork, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane zgodnie z poprzednią wersją regulaminu.
5. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu sklep.profarm.com.pl oraz na ich przetwarzanie niezbędne w celu realizacji zamówienia Kupującego.
6. Dane osobowe uzyskane przez Sklep są poufne i nie są ujawniane innym osobą lub podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
7. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.